Last ned komplett program her

 

Dag 1: Torsdag 2. juni

Kl. 10.00-12.00 Fellessesjon, møteleder Erik Lahnstein adm. dir. Norges Skogeierforbund

Åpning ved Trygve Enger, adm. dir. Det norske Skogselskap
      
Regjeringens politikk for vekst og utvikling i skognæringen
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale    

Skogens rolle i regjeringens klimapolitikk - muligheter for nye grønne arbeidsplasser
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Siste faglige nytt om skog og klima
Audun Rosland, Miljødirektoratet og Gunnhild Søgaard, NIBIO

Politikersamtale  
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, leder av Stortingets miljø- og energikomite Ola Elvestuen og generalsekretær i SV Kari Elisabeth Kaski

Kl. 12.00 Lunsj

kl. 13.00 - 15.00 Parallellsesjoner del 1

 

1. Skogtilstand og artsmangfold
Svein M. Søgnen, rådgiver i Norges Skogeierforbund

"Stortingsmelding 14 om natur for livet - norsk handlingsplan for naturmangfold, KLD."

Rødliste for arter 2015. Hva sier den om arter i Skog?
Jorunn Rolstad, seniorforsker NIBIO

Hva viser 10. landskogtaksering om miljøtilstanden i skogen?
Aksel Granhus, forsker NIBIO

Naturhensyn i Skogbruket - nyheter fra svensk forskning
Lena Gustafsson, professor SLU

 

1. Aptering - mer penger ut av hvert tre 
Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS

Hva er aptering og hvordan foregår det?
Erlend Nybakk, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania

Potensialet for økt virkesverdi: Hva sier sagbrukerne og skogeierne?
Anders Lindh, direktør Moelven Våler AS og Jon Harby, logistikkleder Mjøsen Skog

Framtidens kvalitetskrav - forenklet reglement. Hva krever sagbrukernes fremtidige kunder?
Knut Amund Skatvedt, Gran tre

Framtidens kvalitetskrav - forenklet reglement. Maskinførernes kvalitetsbedømming på 2 sekunder
Ole Bertil Reistad, RECO-instruktør Skogkurs

 

1. Trebruk og klima
Aasmund Bunkholt, daglig leder Trefokus

Kavalkade av ulike byggemetoder, synliggjøring av konsepter - innledning
Aasmund Bunkholt, daglig leder Trefokus

Det grønne skiftet i byggenæringen
Heidi Finstad, Treindustrien

Standardisert trebyggeri gir direkte og klar effekt på klimagassutslippene
Terje Strand, adm.dir. WoodCon

Dokumentasjon er nøkkelen til "miljømarkedet" 
Lars Tellnes, Treteknisk

 

1. Skogbruksplanlegging - krav i sertifisering
Jan Erik Nilsen, Landbruksdirektoratet

Miljøregistreringer - hva gjør vi ved revisjon
Nils Bøhn, direktør Norges Skogeierforbund

Hvordan innfris plankravet i revidert PEFC skogstandard i praksis
Thomas Husum, PEFC Norge

Hvordan kan vi hindre og oppdage feilhogster
Hans Asbjørn K. Sørlie, Norges Skogeierforbund

Organisering og finansiering av skogbruksplanlegging framover - mulige scenarier
Per Guldbrand Solli, Landbruksdirektoratet

 

Kl. 15.00 Pause

kl. 15.15 - 16.45 Paralellsesjoner del 2

 

2. Hva gjør skogbruket for å ta hensyn til arter og naturtyper?
Erling Bergsaker, Skogsjef i Norskog

Revidert norsk PEFC skogstandard
Thomas Husum, PEFC Norge

Ny naturinndeling i Norge (NiN 2.0). Hva betyr det for skogbruket?
Jan-Erik Nilsen, seniorrådgiver Landbruksdirektoratet

MiS og nøkkelbiotoper - veien videre, revisjon og forvaltning
Svein Søgnen, rådgiver Norges Skogeierforbund

Vern av skog. Hva bidrar det med av hensyn til arter og naturtyper?
Erik Framstad, forskningssjef NINA

 

2. Aptering - vi må vite hva vi gjør og hvorfor
Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS

Virkersverdi - nytt program for apteringsoppfølging
Johan Möller, forsker Skogforsk og Terje Stubberud, RECO-instruktør Skogkurs

Høyteknologien i skogsmaskina gir muligheter
Jon Arlinger, forsker Skogforsk

Paneldiskusjon og meningsutveksling - hvordan kan vi bli bedre?
Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS

 

2. Urbant trebyggeri - trebaserte byggeløsninger
Hilde Tellesbø, adm. dir Treteknisk

Forretningsmodeller i den skandinaviske treindustrien
Tomas Nord, Lindköping University

Markedsbarrierer og innovasjonsmuligheter for industrielt trebyggeri i Norge
Bjørnar Sæther, UiO og Østlandsforskning

Inn i byen - opp i høyden
Thomas Orskaug, Treteknisk

Urbant trebyggeri - nybygging og fortetting av eksisterende bebyggelse
Moritz Groba, Helen&Hard Arkitekter

 

2. Giftfri bekjempelse av gransnutebille
Ola Gram Dæhlen, Skogselskapet i Oppland

Resultater fra weewilstop-prosjektet Jahrl Markus Pettersen, Norsk Wax 

Voks som beskyttelse mot gransnutebiller Aud Berglen Eriksen, Fytotronen UiO

Merit Forest og voksbeskyttede planter på Brunlanes Vestfold
Ane Victoria Vollsnes, forsker UiO

Hvor vil det lønne seg å bruke voks - snutebillerapporten
Kjersti Holt Hansen

Hvordan ligger vi an på maskinutviklingsiden
Arne Smedstuen, Skogplanter Østnorge

 

Kl. 19.00 Aperitif. Kl. 19.30 Middag

 

Dag 2: Fredag 3. juni

Kl. 08.30-10.00 Parallellsesjoner del 3

3. Klimatilpassning i skogbruket 
Nils Bøhn, direktør Norges Skogeierforbund

Hvordan blir klimaet som norsk skogbruk må tilpasse seg?
Reidun Gangstø Skaland, Meteorologisk institutt

Konklusjonene om skog i utredningen "Landbruk og klima"
Erik Eid Hohle, leder i arbeidsgruppa

Klimaendringer - risiko og tiltak mot sopp og insektskader
Bjørn Økland og Halvor Solheim, seniorforskere NIBIO

Hvordan bør skogbehandlingen tilpasses et endret klima?
Svein Solberg, seniorforsker NIBIO

 

3. Transport
Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund

Kostnader for bil- og jernbanetransport av tømmer
Dag Fjeld, seniorforsker NIBIO

NTP - tiltak for skognæringen
Roger Kormeseth, spesialrådgiver Jernbaneverket

Status for oppskriving av offentlig vegnett
Ola Molstad, freelance konsulent

Erfaringer med høgkapasitetskjøretøyer
Karl Narfström, affärsområdeschef Västra Svealand Virkesfrakt

 

3. Trekonsepter - potensiale for ny industri
Heidi Finstad, Treindustrien

Oppgradering av lave trekvaliteter gjennom våtliming gir nye markedsmuligheter
v/Helge Hollerud, daglig leder Novel AS.

Ny utførelsesstandard for trekonstruksjoner - Nye muligheter for trekonsepter
Kristine Nore, seniorforsker Treteknisk

Trefasader på store byggeprosjekter - ett marked i vekst
Winfried Schaal, Moelven Prosjekt

Massivtremarkedet vokser - muligheter for nye aktører
Sigurd Eide, Splitkon

 

3. Med blikk på entreprenørskogbruket
Eva Skagestad, MEF

Resultater fra skogsmaskinentreprenørundersøkelse 2016
Birger Vennesland, forsker NIBIO, Brage Bergåker og Håvard Veka, masterstudenter NMBU

Mangelfull ungskogpleie gir dyr hogst
Steinar Lyshaug, Skogkurs

Effektivisering av omsetning, avvirkning og transport i skogbruket i Hedmark og Oppland
Ivar Stuve, prosjektleder Østlandsforskning

Hvordan kan det praktiske skogbruket bidra til å unngå skogbrann 
Kjetil Løge, Skogbrand 

 

Kl. 10.00 Pause

kl. 10.45 - 12.30 felles avslutningssesjon

Konkurransekraft gjennom effektive næringstransporter. Regjeringens arbeid med ny nasjonal transportplan
Amund Drønen Ringdal, statssekretær i Samferdselsdepartementet

Hvorfor er det så viktig med industri?
Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse

Hvordan finansiere morgendagens skog-Norge
Investeringsdirektør i Investinor Stig Andersen

Forslag til konkrete grep for å tilrettelegge for industriinvesteringer
Adm. dir i Norsk Industri Stein Lier Hansen

Jernbane og kai
Dag Sjølaas, Norges skogeierforbund og Jan Terje Menzoni, Norges Lastebileierforbund

Skogeiers rolle i å utvikle industri
Styreleder i Viken Skog Olav Breivik

Debatt mellom stortingsrepresentantene
Terje Aasland (Ap), Line Henriette Hjemdal (KrF) og Gunnar Gundersen (H)

Avslutning

Kl. 12.30 Lunsj

Skog og Tre 2016 avholdes på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 2. og 3. juni 2016

 

 

 

Last ned komplett program her

 

 

Meld deg på Skog og Tre 2016 her